Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

Please scroll down for the English version

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PROJEKTMEDIA s.r.o. IČ 27157938 se sídlem U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Email: rThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Telefon: +420 274 021 811

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby v souvislosti s provozováním www stránek, zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu, konverze procházení www stránek, konverze nákupu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze procházení www stránek, konverze nákupu
 • smartlook.com - zaznamenává cookie, použití webu, konverze procházení www stránek, konverze nákupu

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky/poptávka z internetových stránek prostřednictvím formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Žádost o vymazání osobních údajů

Formulář

 English version

Privacy and processing of personal data

I. Basic provisions

The personal data controller referred to in Article 4 point 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "GDPR") is PROJEKTMEDIA s.r.o. ID 27157938 with registered office at U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař (hereinafter referred to as "administrator").

 

Contact manager information is

Address: U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Email: rThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Phone: +420 274 021 811

 

Personal information means any information about an identified or identifiable physical person; an identifiable physical person is a person that can be identified directly or indirectly, in particular by reference to a particular identifier such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, psychological, economic, the social identity of this individual.

The administrator did not appoint any data protection officer.

II. Sources and categories of processed personal data

The administrator handles the personal data you have provided to him / her or the personal data that the administrator has received on the basis of your order. The administrator handles your identification, contact information and data necessary for the performance of the contract.

III. Legitimate reason and purpose of processing personal data

The legitimate reason for the processing of your personal data is the performance of the agreement between you and the administrator under Article 6 (1) (b) GDPR, the beneficiary's legitimate interest in providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) under Article 6 (1) f) GDPR, your consent to processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending business messages and newsletters) in accordance with Article 6 (1) a) GDPR in conjunction with Section 7 (2) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services in the Event of Non-Order of Goods or Services.

 

The purpose of processing personal data is

executing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the trustee; When ordering, the personal data necessary for the successful execution of the order (name and address, contact) are required, the provision of personal data is a necessary requirement for conclusion and fulfillment of the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract or to fulfill it by the administrator, business communications and other marketing activities.

There is no automatic, individual decision-making within the meaning of Article 22 of the GDPR. You have given your explicit consent to such processing.

IV. Retention time of data

The administrator keeps personal data for the time necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the trustee and the claims arising from these contractual relationships (for 15 years from the termination of the contractual relationship). until consent to the processing of personal data for marketing purposes is revoked, no later than 15 years if personal data is processed on the basis of consent. At the end of the retention period, the administrator will erase personal information.

V. Recipients of personal data (subcontractors)

The recipients of personal data are persons involved in the delivery of goods / services / realization of payments on the basis of a contract, providing services in connection with the operation of websites, providing marketing services. An administrator does not intend to pass personal data to a third country (to a non-EU country) or an international organization. Provided services, providing marketing and support services

 • Google Analytics - Records cookies and site usage, web browsing conversions, purchase conversions
 • Google Adwords - logs cookies and web usage
 • Sklick - Records cookies, site usage, web browsing conversions, purchase conversions
 • smartlook.com - logs cookies, site usage, web browsing conversions, purchase conversions

VI. Your rights

Under the terms of the GDPR you have

 • the right of access to their personal data under Article 15 of the GDPR,
 • the right to correct personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or the restriction of processing under Article 18 GDPR.
 • the right to delete personal data under Article 17 of the GDPR.
 • the right to object to processing under Article 21 GDPR and
 • the right to data portability pursuant to Article 20 GDPR.
 • the right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email address of the administrator referred to in Article III of these Terms. You can revoke your consent at any time in your own customer account.

You also have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Office if you believe that your privacy has been violated.

VII. Privacy Policy

The Administrator declares that he has taken all appropriate technical and organizational measures to safeguard personal data. Administrator has taken technical measures to secure hard disk storage and personal data repositories, especially secure / encrypted web access, password encryption of customers in the database, regular system updates, regular system backups. The Administrator declares that personal data can only be accessed by authorized persons.

VIII. Final Provisions

By submitting an order / request from a website, you acknowledge that you are familiar with the privacy policy and that you accept it in its entirety. You agree with these terms by ticking your consent via the online form. By confirming your consent, you acknowledge that you are aware of the privacy policy and that you accept it in its entirety. The administrator is entitled to change these terms. A new version of the privacy policy will be published on your website, and will send you a new version of these terms and conditions to your e-mail address that you have provided to your administrator.

These terms come into effect on May 25, 2018.

 

Request for deletion of personal information

Form

 

As time went on with MagicBox

2004
Projektmedia
company
founded
2012
The first
idea about
Magic Box
2013
The first
MagicBox produced
2014
MagicBox starts
helping to
disabled children
2014
Czech
Product
Certificate
2014
The first
exhibition
abroad
2014
The first
MagicBox
abroad
2015
MagicBox
finalist of
BETT Award

Contact information

PROJEKTMEDIA s.r.o.

U břehu 19/817

Prague 10 - Hostivař

102 00

Czech republic

 

Tel.: +420 274 021 811

Fax.: +420 274 021 812

E-mail: info@magbox.cz

Rules for using cookies
Privacy and processing of personal data.

© 2010 - 2024 PROJEKTMEDIA s.r.o.