CZ

Konference pro ředitele a ředitelky MŠ

Kdy: pondělí 11. března 2019 od 8.30 do 17 h

Kde: konferenční sál 4* hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha 8

ÚVOD

Pozice ředitele školy klade značné nároky na řízení příslušné organizace. Od ředitele školy a školského zařízení se vyžaduje dokonalá znalost prostředí a oblastí jeho řídicí působnosti, zvládnutý time management, schopnost delegovat úkoly, supervidovat, kontrolovat, motivovat, oceňovat, ale též usměrňovat kolegy, a nadto disponovat potřebnými lidskými kvalitami, pedagogickými schopnostmi a morálními hodnotami. Program konference se proto zaměří na klíčové oblasti ředitelské působnosti, z nichž plynou nejen povinnosti, ale též určité pravomoci spjaté s touto pozicí, a doporučí efektivní postupy a řešení umožňující v dané oblasti obstát co nejlépe bez zbytečných časových i psychických ztrát.  

PLÁNOVANÝ PROGRAM A LEKTORSKÉ OBSAZENÍ
  • Ředitel školy v roli statutárního a správního orgánu (nejdůležitější povinnosti ředitele školy dané školským zákonem, zákonem o pedagogických pracovnících a správním řádem, např. kompetence vyplývající z postavení statutárního orgánu právnické osoby – zejm. § 164 a § 165 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.; výčet základních rozhodovacích kompetencí; správní rozhodování na základě § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.; působnost správního řádu na rozhodování ředitele školy a školského zařízení…): Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic
  • Ředitel školy jako zaměstnavatel a hospodář (právní rámec pracovních vztahů; dopady legislativních změn na zaměstnávání a odměňování zaměstnanců; otázka dalšího pracovněprávního vztahu ředitele; zaměstnávání asistentů pedagoga; nová právní úprava financování přímých nákladů ze státního rozpočtu; konstrukce PHmax a přepočet na úvazky pedagogů; nesoulad mezi školním rokem a financováním na kalendářní rok…): Mgr. Pavel Zeman, bývalý ředitel školského úřadu a vedoucí odboru školství Krajského úřadu České Budějovice, erudovaný školitel a lektor v oblasti řízení a hospodaření škol
  • Ředitel školy jako manažer a team leader (identifikace rozhodovací situace – SWOT analýza, formulace cílů, stanovení variant řešení; SMART a KISS metoda; rozhodování, organizování a plánování – extrapolace vs. anticipace; strategické plánování – vize a mise; personální zajištění, vedení lidí, zásady efektivního delegování, supervize a kontrola práce…): Mgr. František Halada, ředitel ZŠ Chotěšov s bohatou lektorskou, poradenskou i publikační činností
  • Ředitel školy jako mentor, kouč a leader pedagogického procesu (mentoring a koučink coby reciproční systém růstu a řízení vlastního učení; kontraktační, procesní a evaluační fáze mentoringu a koučinku: tipy, jak nakládat s časem ve třídě; efektivní komunikace; metody a strategie učení; jak plánovat hodiny, náměty pro tvorbu kurikula, nápady pro hodnocení žáků i vlastní evaluaci, aktivní zapojení do řešení problémů, propojení mezi teorií, zdroji a vlastní praxí…): PhDr. Václav
    Trojan, Ph.D., odborný asistent na katedře andragogiky, spoluzakladatel oddělení školského managementu PedF UK Praha
  • Ředitel školy jako psycholog a mediátor (nastavení správné a pravidelné komunikace na všech úrovních, klima školy, styly komunikace, akcent na pozitivní přístup a zpětnou vazbu v komunikaci; specifika školních konfliktů; zmírnění emocí a tlaku, facilitace, obnovení vztahů a komunikace; ohodnocení, posouzení a výběr vhodných řešení; realizace zvolených řešení v každodenní praxi…): Mgr. Kamila Bobysudová, zkušená lektorka a poradkyně s pedagogickou praxí, specializující se na oblast koučování, supervize, mentoringu a tutorování
  • Ředitel školy jako pedagog a morální autorita (předpoklady, vlastnosti a osobnostní kvality ředitele školy, snaha o celoživotní vzdělávání, seberozvoj a sebereflexi, dokonalé společenské chování a vystupování; nositel pedagogických hodnot a etických principů, podíl na výchovně-vzdělávacím procesu, morální příklad a vzor…): doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., vysokoškolská pedagožka s dlouholetou lektorskou a rozsáhlou publikační činností v oblasti preprimárního i primárního vzdělávání
CÍL KONFERENCE

Cílem konference je pomoci ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení v ujasnění a utřídění klíčových kompetencí, jimiž disponují, důležitých rolí a funkcí, které zastávají, a zásadních povinností, jež musejí (často na každodenní bázi) vykonávat a plnit. Program konference však upozorní i na řadu pravomocí, možností, schopností a dovedností, které ředitelům škol mohou usnadnit řídicí i pedagogický proces, a v neposlední řadě nabídne též prověřené tipy a řešení, jež přispějí k zefektivnění práce, úspoře času a prevenci syndromu vyhoření.

Vizual Redkonf2

EN

When: 11. 3. 2019

Where:  Hotel Artemis, U Sluncové 14, Prague 8

Jak šel čas s MagicBoxem

2004
Založení firmy Projektmedia
2012
První myšlenky o MagicBoxu
2013
První vyrobený MagicBox
2014
První MagicBox
v lázních
2014
Certifikát Český výrobek
2014
První zahraniční výstava
2014
První MagicBox
ve světě
2017
Nový model MagicBoxu

Kontaktní informace

PROJEKTMEDIA s.r.o.

U břehu 19/817

Praha 10 - Hostivař

102 00

 

Tel.: +420 274 021 811

Fax.: +420 274 021 812

E-mail: info@magbox.cz

 

Pravidla využívání cookies
Ochrana osobních údajů a jejich zpracování.

© 2010 - 2024 PROJEKTMEDIA s.r.o.